Giám đốc

Họ tên: Hoàng Văn Minh
Tel: (84) (208) 3862332 + 208
Fax: (84) (208) 3862265
E-mail: minh.hoangvan@disoco.com.vn

Phòng nhân sự

Họ tên: Nguyễn Hoài Nam
Tel: (84) (208) 3862332 + 210
Fax: (84) (208) 3862265
E-mail: nam.nguyenhoai@disoco.com.vn

Nội dung liên hệ:
 - Liên hệ công tác.
-  Tuyển dụng.
-  Đào tạo.
-  Cung cấp thông tin chung về công ty.

Phòng TT & BH

Họ tên: Nguyễn Quang Hưng
Tel: (84) (208) 3862332 + 102
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0912786709
E-mail: hung.nguyenquang@disoco.net

Nội dung liên hệ:
-  Mua sản phẩm.
-  Đăng ký đại lý.
-  Bảo hành.
-  Cung cấp thông tin về sản phẩm.

Phòng sản xuất

Họ tên: Hà Huy Sớm

Tel: (84) (208) 3862332 + 112
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0912478033
E-mail: som.hahuy@disoco.com.vn

Nội dung liên hệ:
-  Sản xuất theo đặt hàng.
-  Cung cấp vật tư dùng trong sản xuất.

Phòng kỹ thuật

Họ tên: Nguyễn Hoàng Việt

Tel: (84) (208) 3862332 + 411
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0913256908
E-mail: viet.nguyenhoang@disoco.com.vn

Nội dung liên hệ:
 - Tính năng kỹ thuật sản phẩm.
-  Chuyển giao công nghệ và áp dụng công nghệ mới.

Phòng TB & NL

Họ tên: Nguyễn Đức Quang

Tel: (84) (208) 3862332 + 311
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0988457689
E-mail: quang.nguyenduc@disoco.com.vn

Phòng QLCL

Họ tên: Nguyễn Văn Đức

Tel: (84) (208) 3862332 + 606
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0983159620
E-mail: duc.nguyenvan@disoco.com.vn

Nội dung liên hệ:
-  Chất lượng sản phẩm