Nguồn nhân lực & Cơ cấu tổ chức
Đăng ngày: 11-12-2015 01:30

 

Nguồn Nhân lực của DISOCO

Trình độ Tổng sô Nam Nữ
Đại học 159 131 28
Cao đẳng 0 - -
Trung cấp 37 25 12
CNKT 721 619 102
LĐPT 12 3 9
Cộng 929 778 151

 

Cơ cấu tổ chức của DISOCO