Vietnamese  |  English  |  Japan

社長

氏名: Hoang Van Minh

Tel: (84) (208) 3862332 + 208
Fax: (84) (208) 3862265
E-mail: minh.hoangvan@disoco.com.vn

人事部

氏名:Nguyen Hoai Nam
Tel: (84) (208) 3862332 + 210
Fax: (84) (208) 3862265
E-mail: nam.nguyenhoai@disoco.com.vn
 

お問い合わせ内容

- 業務連絡
- 採用
- 研修
- 会社概要

営業部

氏名:Nguyễn Quang Hưng

Tel: (84) (208) 3862332 + 102
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0912786709
E-mail: hung.nguyenquang@disoco.net

お問い合わせ内容
- 製品購入
- 代理店登録
- 製品保証
- 製品情報

生産部

氏名: Hà Huy Sớm


Tel: (84) (208) 3862332 + 112
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0912478033
E-mail: som.hahuy@disoco.com.vn

お問い合わせ内容:
- 注文生産
- 原材料提供
 

技術部

氏名: Nguyễn Hoàng Việt


Tel: (84) (208) 3862332 + 411
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0913256908
E-mail: viet.nguyenhoang@disoco.com.vn

お問い合わせ内容
 - 製品機能
-  技術移転・新技術適用

設備エネルギー部

氏名: Nguyễn Đức Quang


Tel: (84) (208) 3862332 + 311
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0988457689
E-mail: quang.nguyenduc@disoco.com.vn

品質管理部

名前: Nguyen Van Duc

Tel: (84) (208) 3862332 + 606
Fax: (84) (208) 3862265
Mobile: 0983169620
E-mail: duc.nguyenvan@disoco.com.vn

お問い合わせ内容
-  製品品質
 

問い合わせ

ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡下さい

問い合わせ