Vietnamese  |  English  |  Japan
Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015

Để nắm bắt tình hình kết quả thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và có những phương án, kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2015, Tổng công ty đã tổ chức “Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015” tại Hội An.

Xem thêm